1 فروردین 1397
صفحه اصلی

در حال اجرا در Bay Braefoot؛ بارهای بدون تأثیر: Shell

کارهای تعمیر و نگهداری در بریتانیا بریتانیا آغاز شده است. با توجه به این که خطوط حمل و نقل دریایی Braefoot Bay LPG با عملیات بارگیری ادامه دارد، به طور معمول یک سخنگوی روزنامه Shellsaid همچنان ادامه دارد. ترمینال LPG که برای صادرات از پرونده و بوتان از اسکاتلند صادر می شود، دارای دو اسکله متعلق به Shell و دیگری ExxonMobil ExxonMobil نیست. انتظار می رود که تعمیرات برنامه ریزی شده چند هفته طول بکشد که برنامه بارگیری بدون وقفه ادامه خواهد یافت. شل گفت: ماهیت کارهای تعمیر و نگهداری مشخص نشده است، اما آنها از کارهای مشابه برنامه ریزی شده پیروی می کنند