1 فروردین 1397
صفحه اصلی

آسیا: هفته پیش در پتروشیمی، روز 12 مارس

بازارهای آسیایی پتروشیمی در هفته گذشته مخلوط شده بودند زیرا بیشتر محصولات معطر و طعم دهنده به همراه بازارهای بالادستی انرژی خنثی شده بودند، در حالی که الیفین ها با تشدید عرضه در میان دوره بازتولید بخار مخلوط باقی ماندند. با این وجود نگرانی ها در مورد حاشیه های پایین تر در بخش های پایینی رسوبات احتمالا بیشتر می شود. قیمت های پاراسیلن AROMATICSAsian در میان بازار آتی نفت خام ضعیف تر بازار بازار اسید تری فتالیک را کاهش می دهد انتظارات خرید در این هفته همچنان به شدت تحت فشار قرار می گیرد اگر هر دو جریان آتی بالادست و پایین دست، ضعیف باشند، در ایزومر بالادست MX و مرتبط